Tạp chí sử dụng quy trình phản biện kín 2 chiều được mô tả chi tiết theo sơ đồ dưới đây:

Tác giả có thể nộp bản thảo qua phần mềm trực tuyến của Tạp chí https://tapchitaimuihong.vn và cần thảm khảo HƯỚNG DẪN NỘP BÀI TRÊN HỆ THỐNG để nắm chi tiết. Mỗi bản thảo sẽ được phản biện kín bởi 02 chuyên gia được lựa chọn phù hợp về nội dung chuyên môn của bản thảo.

      Hiện nay Tạp chí đang áp dụng 02 loại quy trình xét duyệt với thời gian và mức lệ phí như sau:

(1) Quy trình tiêu chuẩn: từ khi nhận bản thảo đáp ứng Thể lệ của Tạp chí đến khi có quyết định duyệt đăng/từ chối đăng thời gian tối đa 01 tháng. Lệ phí là ...... VNĐ (..... triệu đồng Việt nam) cho một bản thảo.

(2) Quy trình nhanh: từ khi nhận bản thảo đáp ứng Thể lệ của Tạp chí đến khi có quyết định duyệt đăng/từ chối đăng thời gian tối đa 02 tuần. Lệ phí là ..... VNĐ (.... triệu đồng Việt nam)  cho một bản thảo.