Tạp chí sử dụng quy trình phản biện kín 2 chiều được mô tả chi tiết theo sơ đồ dưới đây: