Thông báo

annoument avatar

THƯ MỜI GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ TAI MŨI HỌNG VIỆT NAM

13/03/2023

Kính gửi: Quý bác sĩ, quý đồng nghiệp đang học tập, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Tai Mũi Họng
Tạp chí Tai Mũi Họng là tạp chí của Hội Tai Mũi Họng Việt Nam, được phát hành trên toàn quốc với 4 kỳ trong một năm, là tạp chí khoa học có uy tín được tính điểm theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
Tạp chí trân trọng kính mời các Quý đồng nghiệp gửi bản thảo công trình nghiên cứu/bài tổng quan để đăng trên Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam năm 2021.