1.
Trần VB, Lê TT. TỔNG QUAN XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU CẮT AMIĐAN. tmh [Internet]. 30 Tháng Chạp 2022 [cited 25 Tháng Sáu 2024];67(58):36-47. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/5