1.
Trần PN, Lê CT, Phan NH, Lê QA, Dương M Đạt. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỘI SOI DẢI ÁNH SÁNG HẸP KẾT HỢP NỘI SOI VI PHẪU BẰNG LASER CO2 TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN GIAI ĐOẠN SỚM. tmh [Internet]. 30 Tháng Chạp 2022 [cited 25 Tháng Sáu 2024];67(58):72-81. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/11