Trần, Văn Bửu, và Hữu Ngọc Minh Phan. “TỔNG QUAN VỀ QUAN ĐIỂM ĐIỀU TRỊ RÒ XOANG LÊ HIỆN NAY: NỘI SOI ĐÓNG LỖ RÒ HAY LẤY TOÀN BỘ ĐƯỜNG RÒ?”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam 67, no. 58 (Tháng Chạp 30, 2022): 48-56. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/7.