Nguyễn, Trương Khương, và Nhật Vinh Lê. “Báo cáo Ca lâm sàng: Ứng dụng Dao Siêu âm Trong phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ U máu Thanh quản ở người lớn Qua đường miệng”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, no. 3 (Tháng Mười 9, 2023): 84-93. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/68.