Nguyễn, Phương Hoa, Thị Hòa Phùng, và Tiến Hồng Nguyễn. “ Đánh Giá kiến thức Và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật Tiêm Insulin Cho người bệnh”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, no. 3 (Tháng Mười 9, 2023): 76-83. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/67.