Trần, Việt Hồng, Lê Thiên Phúc Trần, Hồng Hải Nguyễn, và Tấn Lộc Huỳnh. “ Kết Quả phẫu thuật nội Soi Treo Thanh quản cắt bán phần Sau dây Thanh một Bên bằng Dao Siêu âm điều trị liệt khép Hai dây Thanh”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, no. 3 (Tháng Mười 9, 2023): 67-75. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/66.