Vũ, Minh Đức, và Viết Luân Trần. “Tính hiệu Quả Và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ Trong phẫu thuật nội Soi mũi Xoang”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam 68, no. 61 (Tháng Mười 9, 2023): 58-66. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/65.