Trần, Văn Bửu, Duy Miên Nguyễn, và Thanh Thái Lê. “Cập nhật chẩn đoán Và điều trị U cận hạch vùng đầu cổ”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, no. 3 (Tháng Mười 9, 2023): 41-57. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/64.