Nguyễn , Quang Hùng, Ngọc Hà Nguyễn, và Thị Chiêm Đỗ. “ Kết Quả bước đầu phẫu thuật nội Soi mở thông Túi lệ-mũi điều trị tắc lệ đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, no. 3 (Tháng Mười 9, 2023): 18-27. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/62.