Cao, Minh Thành, Xuân Nam Nguyễn, Văn Hùng Nguyễn, Duy Chung Lê, Minh Hưng Cao, và Bá Thuần Nguyễn. “ Polyp Killian Qua lỗ thông Xoang sàng Sau vào hốc mũi: Báo cáo Ca lâm sàng”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, no. 3 (Tháng Mười 9, 2023): 11-17. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/61.