Huỳnh, Thị Mỹ Hiền, và Xuân Quang Lý. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn Thanh quản ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, no. 3 (Tháng Mười 9, 2023): 5-10. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/60.