Trần, Văn Bửu, và Thanh Thái Lê. “TỔNG QUAN XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU CẮT AMIĐAN”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam 67, no. 58 (Tháng Chạp 30, 2022): 36-47. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/5.