Lý , Xuân Quang, Thị Hải Hà Văn, Ngọc Tường Linh Trần, và Thanh Tài Trần. “SỬ DỤNG VẠT CÂN CƠ THÁI DƯƠNG TRONG TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG VÙNG ĐẦU MẶT CỔ”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam 67, no. 58 (Tháng Chạp 30, 2022): 30-35. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/4.