Nguyễn , Thị Thu Dân, Thanh Thái Lê, và Phước Minh Hoàng. “RISK FACTORS OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A CASE-CONTROL STUDY”. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam 67, no. 58 (Tháng Chạp 30, 2022): 65-71. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/10.