Nguyễn, P. H., T. H. Phùng, và T. H. Nguyễn. “ Đánh Giá kiến thức Và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật Tiêm Insulin Cho người bệnh”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3, Tháng Mười 2023, tr 76-83, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/67.