Vũ, M. Đức, và V. L. Trần. “Tính hiệu Quả Và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ Trong phẫu thuật nội Soi mũi Xoang”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3, Tháng Mười 2023, tr 58-66, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/65.