Trần, V. B., D. M. Nguyễn, và T. T. Lê. “Cập nhật chẩn đoán Và điều trị U cận hạch vùng đầu cổ”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3, Tháng Mười 2023, tr 41-57, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/64.