Nguyễn , Q. H., N. H. Nguyễn, và T. C. Đỗ. “ Kết Quả bước đầu phẫu thuật nội Soi mở thông Túi lệ-mũi điều trị tắc lệ đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3, Tháng Mười 2023, tr 18-27, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/62.