Cao, M. T., X. N. Nguyễn, V. H. Nguyễn, D. C. Lê, M. H. Cao, và B. T. Nguyễn. “ Polyp Killian Qua lỗ thông Xoang sàng Sau vào hốc mũi: Báo cáo Ca lâm sàng”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3, Tháng Mười 2023, tr 11-17, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/61.