Huỳnh, T. M. H., và X. Q. Lý. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn Thanh quản ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3, Tháng Mười 2023, tr 5-10, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/60.