Trần, V. B., và T. T. Lê. “TỔNG QUAN XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU CẮT AMIĐAN”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, vol 67, số p.h 58, Tháng Chạp 2022, tr 36-47, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/5.