Lý , X. Q., T. H. H. Văn, N. T. L. Trần, và T. T. Trần. “SỬ DỤNG VẠT CÂN CƠ THÁI DƯƠNG TRONG TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG VÙNG ĐẦU MẶT CỔ”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, vol 67, số p.h 58, Tháng Chạp 2022, tr 30-35, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/4.