Trần, P. N., Q. A. Lê, Q. D. Nguyễn, C. T. Lê, và N. H. Phan. “DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ BỎ QUÊN CHẨN ĐOÁN MUỘN Ở NGƯỜI LỚN TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, vol 67, số p.h 58, Tháng Chạp 2022, tr 19-29, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/3.