Trần, P. N., C. T. Lê, N. H. Phan, Q. A. Lê, và M. Đạt Dương. “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NỘI SOI DẢI ÁNH SÁNG HẸP KẾT HỢP NỘI SOI VI PHẪU BẰNG LASER CO2 TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN GIAI ĐOẠN SỚM”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, vol 67, số p.h 58, Tháng Chạp 2022, tr 72-81, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/11.