Nguyễn , T. T. D., T. T. Lê, và P. M. Hoàng. “RISK FACTORS OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A CASE-CONTROL STUDY”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, vol 67, số p.h 58, Tháng Chạp 2022, tr 65-71, https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/10.