[1]
P. H. Nguyễn, T. H. Phùng, và T. H. Nguyễn, “ Đánh giá kiến thức và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật tiêm insulin cho người bệnh”, tmh, số p.h 3, tr 76-83, tháng 10 2023.