[1]
V. H. Trần, L. T. P. Trần, H. H. Nguyễn, và T. L. Huỳnh, “ Kết quả phẫu thuật nội soi treo thanh quản cắt bán phần sau dây thanh một bên bằng dao siêu âm điều trị liệt khép hai dây thanh”, tmh, số p.h 3, tr 67-75, tháng 10 2023.