[1]
V. B. Trần, D. M. Nguyễn, và T. T. Lê, “Cập nhật chẩn đoán và điều trị u cận hạch vùng đầu cổ”, tmh, vol 68, số p.h 61, tr 41-57, tháng 10 2023.