[1]
Q. H. Nguyễn, N. H. Nguyễn, và T. C. Đỗ, “ Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi mở thông túi lệ-mũi điều trị tắc lệ đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ”, tmh, số p.h 3, tr 18-27, tháng 10 2023.