[1]
M. T. Cao, X. N. Nguyễn, V. H. Nguyễn, D. C. Lê, M. H. Cao, và B. T. Nguyễn, “ Polyp killian qua lỗ thông xoang sàng sau vào hốc mũi: Báo cáo ca lâm sàng”, tmh, số p.h 3, tr 11-17, tháng 10 2023.