[1]
T. M. H. Huỳnh và X. Q. Lý, “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn thanh quản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”, tmh, số p.h 3, tr 5-10, tháng 10 2023.