[1]
V. B. Trần và T. T. Lê, “TỔNG QUAN XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU CẮT AMIĐAN”, tmh, vol 67, số p.h 58, tr 36-47, tháng 12 2022.