[1]
P. N. Trần, Q. A. Lê, Q. D. Nguyễn, C. T. Lê, và N. H. Phan, “DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ BỎ QUÊN CHẨN ĐOÁN MUỘN Ở NGƯỜI LỚN TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ”, tmh, vol 67, số p.h 58, tr 19-29, tháng 12 2022.