Hoàng , V. A., Lâm , H. T. và Nguyễn , T. V. (2022) “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH DÂY THANH QUA NỘI SOI HOẠT NGHIỆM THANH QUẢN Ở BỆNH NHÂN KHÀN TIẾNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TỪ THÁNG 09/2020 ĐẾN THÁNG 06/2021”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), tr 57-64. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/8 (Truy cập: 25Tháng Sáu2024).