Trần, V. B. và Phan, H. N. M. (2022) “TỔNG QUAN VỀ QUAN ĐIỂM ĐIỀU TRỊ RÒ XOANG LÊ HIỆN NAY: NỘI SOI ĐÓNG LỖ RÒ HAY LẤY TOÀN BỘ ĐƯỜNG RÒ?”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), tr 48-56. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/7 (Truy cập: 25Tháng Sáu2024).