Nguyễn, P. H., Phùng, T. H. và Nguyễn, T. H. (2023) “ Đánh giá kiến thức và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật tiêm insulin cho người bệnh”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, (3), tr 76-83. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/67 (Truy cập: 9Tháng Chạp2023).