Vũ, M. Đức và Trần, V. L. (2023) “Tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ trong phẫu thuật nội soi mũi xoang”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, (3), tr 58-66. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/65 (Truy cập: 9Tháng Chạp2023).