Trần, V. B., Nguyễn , D. M. và Lê, T. T. (2023) “Cập nhật chẩn đoán và điều trị u cận hạch vùng đầu cổ”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 68(61), tr 41-57. doi: 10.60137/tmhvn.v68i61.64.