Trần, V. B., Nguyễn , D. M. và Lê, T. T. (2023) “Cập nhật chẩn đoán và điều trị u cận hạch vùng đầu cổ”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, (3), tr 41-57. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/64 (Truy cập: 9Tháng Chạp2023).