Nguyễn , Q. H., Nguyễn , N. H. và Đỗ, T. C. (2023) “ Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi mở thông túi lệ-mũi điều trị tắc lệ đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, (3), tr 18-27. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/62 (Truy cập: 9Tháng Chạp2023).