Cao, M. T., Nguyễn , X. N., Nguyễn , V. H., Lê, D. C., Cao, M. H. và Nguyễn , B. T. (2023) “ Polyp killian qua lỗ thông xoang sàng sau vào hốc mũi: Báo cáo ca lâm sàng”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, (3), tr 11-17. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/61 (Truy cập: 9Tháng Chạp2023).