Huỳnh, T. M. H. và Lý, X. Q. (2023) “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn thanh quản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, (3), tr 5-10. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/60 (Truy cập: 9Tháng Chạp2023).