Trần, V. B. và Lê, T. T. (2022) “TỔNG QUAN XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU CẮT AMIĐAN”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), tr 36-47. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/5 (Truy cập: 25Tháng Sáu2024).