Trần, P. N., Lê, Q. A., Nguyễn , Q. D., Lê, C. T. và Phan, N. H. (2022) “DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ BỎ QUÊN CHẨN ĐOÁN MUỘN Ở NGƯỜI LỚN TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), tr 19-29. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/3 (Truy cập: 25Tháng Sáu2024).