Nguyễn , T. T. D., Lê, T. T. và Hoàng, P. M. (2022) “RISK FACTORS OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A CASE-CONTROL STUDY”, Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), tr 65-71. Available at: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/10 (Truy cập: 25Tháng Sáu2024).