Hoàng , Vân Anh, Huyền Trân Lâm, và Triều Việt Nguyễn. 2022. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH DÂY THANH QUA NỘI SOI HOẠT NGHIỆM THANH QUẢN Ở BỆNH NHÂN KHÀN TIẾNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TỪ THÁNG 09/2020 ĐẾN THÁNG 06/2021”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam 67 (58):57-64. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/8.