Trần, Văn Bửu, và Hữu Ngọc Minh Phan. 2022. “TỔNG QUAN VỀ QUAN ĐIỂM ĐIỀU TRỊ RÒ XOANG LÊ HIỆN NAY: NỘI SOI ĐÓNG LỖ RÒ HAY LẤY TOÀN BỘ ĐƯỜNG RÒ?”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam 67 (58):48-56. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/7.