Nguyễn, Phương Hoa, Thị Hòa Phùng, và Tiến Hồng Nguyễn. 2023. “ Đánh Giá kiến thức Và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật Tiêm Insulin Cho người bệnh”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3 (Tháng Mười):76-83. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/67.