Vũ, Minh Đức, và Viết Luân Trần. 2023. “Tính hiệu Quả Và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ Trong phẫu thuật nội Soi mũi Xoang”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam 68 (61):58-66. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/65.